|V7 'J" yU1. i yi ^11) lVj\. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Verkverschaffings- comruissie N.V. 24U. E.M. J.L.v.d.Lichte Nieuwewteeg 23 Soest Dir. ued .Keuring se. bureau L.Brinkw.43 N.V. iJederl.Huie telefoon Ily. den Haag Ged.Staten Utreohl, 8-12-'31 u.v.d.Berg, Soes- verb.str. Soest 2-12-'31 24-11-'31 ingek. 7-12-* 31 4-12-31 4-12-31 KORTE INHOUD. adviseert de werklooze A.G.den Besten te plaatsen bij de werkverschaffing. deelt mede, dat het vastrechttarief wede om verlaagd zal worden en gebracht zal vjo den van 5 cent 00 3)2 cent per k.Th. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij artikel 15 der bouwverordening, noodig vo den bouw van een blok van 3 woningen aan de ÏTieuwesteeg, kadastraal bekend gemeent Soest, in sectie A.110.2359» De technisch ambtenaar, belast met de le ding van Bouw- en "Woningtoezicht adviseer de gevraagde ontheffing te verleenen, ond voorwaarde, dat het blok wordt opgericht in een rooilijn, gelegen op 15 11 afstand vanuit de II.0.-grens van de ÏTieuwesteeg. zendt een rapport betreffende de toename der werkzaamheden van den keuringsdienst, gedurende de laatste vijf jaren en deelt naar aanleiding hiervan mede, dat z.i. ee verhooging van zijn salaris zeer zeker ge motiveerd is. deelt mede bereid te zijn, zonder eenige kosten electrische klokhen te plaatsen in de publieke afdeelingen van raadhuis, pol tiebureau, enz. alsmede in de daarvoor in aanmerking komende scholen te plaatsen, echter onder de eenige voorwaarde de klok ken te mogen combineeren met een reclame voor artikelen van één der groote indus trieën in Nederland. deelen mede, dat de:heer Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken het raadsbesluit van 31 Oct. 1931» 3e afd no.2242 (bijslag op loonen) hoogst onge- wenscht acht en verzocht te willen bevor deren dat dit wordt ingetrokken en dat he besluit van dienzelfden datuii 4e afd.no 2l/l6'7 dient te vervallen. verzoekt alsnog vergunning te willen ver leenen tot den bouw van een garage met bo venwoning, op een rjerceel, gelegen aan dei Ossendamweg en hem ontheffing te verleene. van het bepaalde bij artikel 14 der bouw verordening, t/b van genoemden bouw. He technisch a,btenaar, belast met de le ding van bouw- en woningtoezicht adviseer geen ontheffing te verleenen. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 654