'SKfïf K Off. -jjh-j BESLISSING. ding vooi te 3oes- ikneming .e maand Dec. I931 :as en te dra gers over veuiber stelling dag vooi noemen verrich- t jaar het ver eene ver slagerij ukenlaan est, in rlichting de Soes de lei n advi- 0.24-14-2 e overwe den post er be- tpunt aar) van het de lei- a deelt .24-13-2 at aan echter zijn, ot stand Het schrijven van JV7.v.d.Braats kan wor+ len gedeponeerd. ,\an den heer J.Lub mede te deelen dat roor 1932 een andere regeling zal worden jetroff enwaarvan nog mededeeling zal wor len g edaan. Mede te deelen aan den Raad. Het proces-verhaal te zenden aan de Ged Staten en mede te deelen aan den Raad. Besloten wordt van het schrijven mede deeling te doen aan de Commissie voor de werkver schaf fi ng Met algemeene stemmen wordt de heer J.H.A.Rupertarts alhier, belast met he verrichten van de doodschouw in 1932. Het ontwerp wordt goedgekeurd indien de commandant Brandwwer Soest zich met een en ander kan vereenigen. Besloten wordt adressant te berichten conform het rapport van den dienst 0.7, Het kerkbestuur zal worden medegedeeld dat in 1932 ien lichtpunit zal worden aan gebracht conform zijn verzoek. ls At y xw. J9^ r uJidUuJ- Hih: 4 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 656