3 s E ■o Ivcb lifih BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. [D.J.Korts, Officier Leger des Heils IA..A. v.Dorresteijn Soest 20-10-'31 H.Huisman,c.s. 1 IjM 3-12-' 31 vraagt toestemming om op "ioensdag ló Decei ber a.s. met een "kerstdagen" in de gemeen; rond te rijden en daarbij met gesloten bus sen te collecteeren. Tegen de inwilliging van dit verzoek be staat bij den inspecteur tan Politie geen bezwaar, mits: a. slechts zestien-jarige of andere perso nen zullen collecteeren; b. de collectebussen naar het oordeel der politie behoorlijk verzegeld zijn. verzoekt ingevolge de bepalingen der Hin derwet vergunning tot het oprichten van een |petroleumbewaarplaatsbestaande uit een [plaatijzeren schuurt j e .bestemd voor berging! van 2000 L. petroleum,in vaten van 200 L. op/in het perceel Molenstraatgemerkt no.óü kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie jH.no. 3688. De techn.ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert de ge1 Vraagde vergunning te verleenen onder de daarvoor geldende voorwaarden voor boven- jg rondsche petroleumbewaarplaatsen 30-ll-'31 vragen toepassing van art.13 der l.o.wet T920 ten behoeve van het bezoeken door de ischool te Hees door hunne kinieren. Ler.Evangelisatie 10-12^'3^ verzoekt toestemming tot het houden var! -ommissie ïechrwAmbt. Bouw- en Woningtoezicht, ieen collecte op liaan dag a.s. Be Inspecteur van Politie adviseert toestemming te verlee nen onder door hem genoemde voorwaarden biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige Feekeningen en adviezen Gem. secretaris en 23-11-193^ zenden antwoorden op het schrijven van bur; andere oeheerders gemeester en wethouders dd. 18 November 193 van voorschot- en 4e afd.no.137» betreffende kasoverschotten. legeskassen Kerkbest.der Paro-| chie v/d Onbevl. Ontv.der H.Maagd Maria, te Doestdijlj 30-11-'31 brengt ter kennis aan den Raad dat op 6 Juli 1931 (ie nieuw gebouwde bewaarschool aa: de Mariastraat is geopend en dat de school door èen zestigtal kinderen wordt bezocht en verzoekt vanaf 6 Juli 1931 een gemeente lijk subsidie te mogen ontvanger, berekend naar f 250.- per jaar. De toes De verg (Amanda besluit Beslote vragen c te steil mndant Beslote verzoeke een verg 'schuldig krijgen medewerk jderen vr To este Devergu komstig !en geboe 1/ 454. weigerd. Van de bloten w den chef |op te dr zijn kas de kas v lij k arm Beslote aan geno "bjs.waarsc toe Tekend n jvoorwaan jsubsidie scholen 4J 3 3 05 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 657