7M lo Denera .e gemeen oten bus- oe.< be- ie geen e perso- eel der n. der Hin- n van eerj t een r berging 200 1. rkt no.63 in sectiq leiding ert de gej der de boven- 1.ovet door de en var! specteur te verlee arden. verzoeken 2 noodigel a van bur amber 193 3chotten op 6 school aa: school sezocht ;ene ente-i serekend BESLISSING. 3e toestemming wordt verleend. 3e vergunning wordt verleend, wanneer de Commandant van dejf Brandweer zich met &et besluit kan vereenggen. Besloten wordt in de toekomst alle aan vragen om-Hinderwetvergunning om advies te stellen in handen van den Brandweer-Co imandant Soest. m- Besloten wordt den heer E.H.D,Insinger t verzoeken te willen mededeelen of inderdaad leen vergoeding van f 105«- per jaar ver schuldigd is om recht van overwegw?E te ver krijgen en zoo zulks het geval is te willen medewerken om aan de schoolbezoekende kén jderen vrijen overweg te willen verleenen. Toestemming verleend. Devergunningen worden verleend, overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nrs. l/447« 1/453» en 1/ 454. Bouwvergunning no.l/44o wordt ge weigerd. Van de antwoorden wordt kennisgenomenB |Sloten wordt de stukken te deponeeren en 'den chef der 2e afdeeling ter secretarie |op te dragen het overschot, dat zich in zijn kas bevond ad f 26,23/2 te storten in de kas van het te Soest gevestigde burger lijk armbestuur. Besloten wordt den raad voor te stellen aan genoemd Kerkbestuur ten behoeve der, bewaarschool aan de Hariastraat een 'ïïti «hI toe te kennen- ingaande 1 Juli 1931 bej- fekend naar f 250.- per jaar, onder gelijke Voorwaarden als die, waaronder gelijke subsidies aan de reeds bestaande bewaar scholen zijn toegekend. A' Hijll(). [A- A! cUu£~ uïijt. p/V V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 9? C a/i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 658