yx' >3 531. lij. 13 i s e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 1 Commissie Grondbe drijf en uitbr.pla idem idem idem idem idem idem. idem 11-12-'31 n 11-12-'31 11-12-'3Ï 11-12-'31 11-12-'31 11-12-'31 10-12-'31 11-12-'31 KORTE INHOUD. geeft als haar oordeel te kennen, dat op het verzoek van de bebr,de Lange om vergun ning tot den bouw van een dubbel woonhuis op een terrein, gelegen aan den^Akkerweg kad.bekend alhier in sectie H.nb.5043 A? IJ ZEND moet worden beschikt en dat desverlang aan Gebr.de Lange kan worden teruggegeven de grond, afgestaan t/b van de verbreeding der Koninginnelaanterwijl op kosten van de gemeente een en andér in den ouden toe stand zou kunnen worden teruggebracht. kan er zich mede vereenigen, dat de erf pacht van eenige grondengelegen nabij de Beukenlaan, met inachtneming van een opzeg gingstermijn van een jaar vóór het einde van dit jaar wordt opgezegd en dafr overwoge wordt of bedoelde gronden, ingaande 1 ffianu- ari 1933 aan belanghebbenden zullen worden verkocht of verhuurd. stelt voor met den heer V.J.v.Toorts te Rotterdam, eene ruiling van grond aan te gaan, teneinde de Middenlaan ter plaatse op eene breedte van 20 M te kunnen brengen. adviseert afwijzend te beschikken op het verzoek van G.H.A.Simon om huur van een ge' ieelte van het perceel gronds, kad.bekend alhier in sefitie B.no.lSél, gelegen nabij station Soestduinen. stelt voor nog geen beslissing te nemen, inzake den verkoop van het hoekperceel Spoo straat-Rubenslaan aan P.Man, doch den heer v.Nes uit te noodigen daaromtrent in de Commissie zijn oordeel nader uiteen te zett adviseert afwijzend te beschikken op het v zoek van G.H.A.Simon om huur van een perceel rond,gelegen in de omgeving van het woonwa enkamp aan de Banningstraat. geeft in overweging enkel de op de situati teekening aangegeven strooken 2 en 3 kaar te ruilenterwij 1 zal worden bevorderd iat strook 4 door den heer Lodeesen bij wij van schenking aan de gemeente zal worden af{- gestaan. deelt mede, dat zij in principe geen bezwa^ heeft.tegen verkoop van een perceel grond,g [Legen aan de Laanstraat kadastraa. bekend iii ectie H.no.1689 aan J.v.Valk,thans in erf- acht bij de wed.C.Bosboom v.Asch,groot 21/1 n adviseert den grond te verkoopen voor dea rijs van f 1,75 p.M2.Voorgesteld wordt niejt e yerzoomn een strook tot 25 M a.d.Laanst: ./b van de Verbreeding dier laan en den hee: van Nes te vrageb of nog onverkocht moet 0 en een gedeelte t/b van de veroreeding v/h feteringpadi Beslot' afwi jze: Daarbij heid om baar is ninginri' fcug te Conf ori beslotei stel dei Beslotei doen in wordt g( Overeer wordt b< ring te Beslott te houdt door de Overeer wordt be te doen. Overeenli zullen d Raad wor Aangezi de koopp ;den dan 1 gevraagd wordt be van den van het len den M2, zulk dommis si 6J 3 C CO Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 659