B S "o Iho Ihl 1^2. ET I hH. i h r Ibh. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. .bestuur der Ver. «Soest Vooruit" Minister van lin- neniandsche Zaken en Landbouw 1M.V.0.B.I .M. Uir. J hr0vdrsr arüeler 28 Jan.«31 19 Jan.'31 Febr.'31 KORTE INHOUD. Verzoekt aan de Vereeniging toestemming tJ verleenen tot plaatsing van een verkeersbu reau op het terrein naast het Raaflhuisen rente en aflossing van de aan te gane geld- leening ten behoeve van de stichting van hi verkeershuis te garandeeren. stelt maatregelen voor ter bescherming v de archieven tegen brand en brandgevaar ,wai neer die maatregelen vallen buiten de in richting van gebbuwenbestemd voor de beha ring van archieven. verzoekt ontheffing van de verbodsbepaling als bedoeld in het le lid van art.2 der ve: ordening ax.art.4 der Hinderwet,vastgestel| dd.30 Decerjaber 193° zulks in verband met zijn aanvrage om uitbreiding der bestaande' benzinebewaarplaats aan den Veldweg. Waarnemend Oir. 4 PebE'31 Openbare berken Besloter len en aa iverleg n lüis een |est en ■eren Van de v :|nnisger hiefbews In volde poneere Besloter gevraagde iêdeeling jlvolge c spleggen erkorpe 931 no./ De voors jullen ge vethouder van On derwij s Ï.H.Elbertse Verl.i -Postweg Soesterbeijg :Gebr.E.en G.de jiangeHeuvelweg pr.P.G.de Vos. Soest. Vethouder van O.'V. zendt declaraties wegens gedane voorschot ten: over 193° tot een totaal bedrag van 19,45 en over 1931 tot een totaal bedrag van 3»90. stelt voor wegens ongesteldheid van mej G.J.van Beemen,tot tijdelijk onderwijzeressen de o. |aan de o.l. school a/d Beetzlaan ingaande 2|3ruari 1^ februari 1931 te benoemen mej.L.van 't Erve. Behoeft in verband met een door hem inge diend bouwplan van een woonhuis aan de Ver] Postweg op een terrein kad.bekend alhier in sectie E.Ho.1131 ontheffing als bedoeld in art.8 der Bouwverordening. Be Opzichter van| Bouw- en vioningtoezicht adviseert gunstig 15 Jan.'31 Verzoeken ontheffingvan het bepaalde bij 8 der bouwverrodeningvoor den bouw van een! dubbel woonhuis,op een perceelgelegen aan den Akkerwegkad.bekend gemeente Soest,in sectie H.no.3773* opzichter van bouw- en| woningtoezicht adviseert afwi j zend ,bi j die: rapport,dd.23 Januari 1931»uo152/2 7 -5'ebr.'31 «j rapporteert herstel van den Dir.Openbare Besloter werken per 23 Februari 1931» van deelt mede dat de Secretaris het wenschelf jheeft gevonden in verband met den verbouw® jhet raadhuis over te gaan tot het schilderij !van de plafonds muurwerk en alle houtwerk ii|B vinc- de gang beneden.Be kosten bedragen f 288.-- ac Benoemd Besloter nder voc n het we n ander chter ■apport Besloter eschikke n bouw- an 23 Jc Voorts bedragen de kosten van het behanger- en schilderen der kamer voor den tfeth.Operi 'Verken (boven vóór rechts) f 126.- De mindere kosten/bedra 26,40. werpen te 3|oen, er ezegde I ran diens 'alen,dal -ioot fic sphiZcin^ a besp: ihoude: 1 Aan 1 (J 3 C co /f Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 65