jf w g/V n^o. v- AViH JU' \*o£ dat op ra vergun- oonhüis kerweg 343 A? 'IJ. 3 s ver lang gegeven öreeding ten van ien toe- 2ht. ie erf- xbij de in opa eg- einde overwogdi 1 ffianu- 1 worden *ts te tan te .aatse op ïngen. op het i een ge- bekend nabij nemen eel Spoo|r en heer n de te zettle op het v n percee t woonwa situati 3 mef el evorderd bij wij orden aft en bezwan grond,gï jekend ijl in erf- -oot 2l>? voor de:i >rdt nief L.Laans den hee moet d ing v/h BESLISSING. Besloten wordt den Raad voor te stellen afwijzend op het verzoek t e beschikken, jaarbij zal worden gewezen op de mogelijf heid om desverlangd den grond, welke lier. paar és gemaakt voor verbreeding der Ko- ninginnelaan aan de eigenaren wederom te fcug te geven. Conform het advies der Commissie wordt tesloten, zoodat een desbetreffend voor stel den Raad zal worden aangeboden. Besloten wordt den Raad het voorstel te doen in den geest als door de Commissie wordt geadviseerd. Overeenkomstig het advies der Commissie wordt besloten geen voorstel tot verhu ring te doen. Besloten wordt deze aangelegenheid aan te houden en te handelen in den geest als door de Commissie wordt voorgesteld. Overeenkomstig het advies der Commissie wordt besloten geen voorstel tot verhuring te doen. Overeenkomstig het advies der Commissie zullen de noodige voorstellen aan den Raad worden aageboden. Aangezien het College van oordeel is, dn de koopprijs niet lager gesteld moet wor den dan die van den door L.J.Rasch in kocp gevraagden grond nabij de Beckeringhstraat wordt besloten na inwinning van het adviqs van den heer van des,i.z. de verbreeding van het 'Veteringpadden raad voor te stel den den koopprijs te bepalen op f 2.- pei N2, zulks in afwijking vanhet advies der jGommissie cJlctejiJLA V mhq. IA7J, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. St- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. E ciXvvw, kSTVjV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 660