e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. E J? "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. iJ3j. Af d."Financiën 14-12-'31 verzoekt een beslissing van burgemeester en wethouders te mogen vernemen of het b{ drag van f 200.- wegens te weinig verkoel: ten grond aan "f.A.L.Couturier zonder voor afgaande wijziging der grondbedrijfsbegro ting kan worden uitbetaald. Beslotei tot rest aan koop] bedrag t het kada der der 1 Amersf 00 l^Urv- Teehn.Ambtenaar belast met de leiding van O.W. 9-12-51 brengt advies uit, naar aanleiding van het door bev/oners der Rembrandtlaan ge dane verzoek om een behoorlijke afschei ding voor hunne tuinen, b.v.door aan brenging van ^ene afrastering ter hoog te van minstens 60 cM. Beslote: spoedig O.W. in IhüU C. Jvan Dam, Secret.Vrijw. Brandweer.S'berg. 2-12-51 deelt mede, dat in de ledenvergadering der Vrijw. Brandweer, gehouden op 1 De cember j.1. tot Voorzitter der Vrijw. Brandweer is gekozen, de heer A.Tammer, wonende te Soesterberg, Banningstraat 14 Notific; l<iOX. Cie. tot onder zoek v.d.Mil.Ge- neesk.dienst 8-12-51 verneemt gaarne hoeveel woningen leeg staan of gehuurd kunnen worden,onder ver melding tevens voor welke categorie deze woningen het meest geschikt zijn.Voorts verneemt de commissie gaarne de eventu- eele plannen tot uitbreiding van het aan tal v/oningen in deze gemeente. Aan den beschei' houden de Luclr Best.Ver.tot besti der T.B.C.Soest 7-12-51 verzoekt ingevolge de bepalingen der des betreffende Verordening toekenning van eene bijdrage uit de gemeentekas, t/b va den patiënt F.A.v.Trichtwonende Plaswe£ 1 te Soest, zulks ten bedrage van 160,=. De bijd Ikök Technisch Ambte naar O.W. 11-12-51 no.25-2^-2 deelt naar aanleiding van het schrijven van A.Mol, dd.27 November j.1. mede, dat hij geen bezwaren heeft tegen verplaat sing van een boom aan de Anna Paulowna- laan, waarvan de kosten zullen bedragen 5, De Techj machtigt kosten t gemeente ui V 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 665