/yy °^*r yK BESLISSING 'gemeester of het b{ g verkooh nel er voor ■ijf sbegro ing van laan ge- afschoi- r aan- er hoog- adering op 1 De- Vri jw Tammer, straat 14 n leeg onder ver orie deze n.Voorts eventu- n het aan 3esloten wordt den Raad voor t e stelle n tot restitutie van het te veel "betaalde aan kooppenningen. Ten einde het juiste bedrag te bepalen ware een uittreksel uit het kadaster aan te vragen bij den Bewaar der der hypotheken en van het kadaster te Amersfoort. Besloten wordt omtrent het rapport spoedig het advies der Commissie voor O.ïï. in te winnen. Notificatie n der des ing van s, t/b va e Plasweg an chrijven mede, dat erplaat- aulowna- bedragen Aan den Secretaris wordt opgedragen op bescheiden wijze een woningtelling te houden binnen een rayon van 8 K.M. uit de Luchtvaartafdeeling. De bijdrage ad 160,= wordt verleend. Technisch Ambtenaar O.W. wordt ge machtigd de boom te rooien zoodra de Kosten ad 5,= zijn voldaan bij den gemeenteontvanger 2 I yy2 2 yy AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 666