e a 1 k 0 J. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. IH-VF- Technisch Ambte naar O.W. 11 -12-31 zendt advies betreffende uitbetaling van den 1en en 2en termijn van het schilder werk, opgedragen aan J.van Schaik,nl. 1. 757a aann.som, schilderen 20-tal plant- soenbanken ƒ176,25 2. 75/ aann.som,4 noodwoningen a/d Wieksl. weg 63,75 3» 75i" aann. som, 0.1school a/d Beetzlaan 37,50 4. 75i» aann.som,borden en palen (begrepen onder sub 1) -,= j Betalin den. ƒ277,50 1 H 0 6 Afd. Financiën gem.secretarie 12-12-'31 verzoekt te mogen vernemen (naar aanlei ding van een tweetal ingekomen nota's betreffende leverantie van sigaren op 15 Oct.en 19 Nov. j.1.) of de technisch - ambtenaar belast met de leiding van Open bare V/erken gerechtigd is sigaren aan te schaffen, niet ten dienste van commissie- vergad eringen De afde machtig een zui maakt De nota J. van der Wal hoofd der open bare U.L.0. 16-11- 31 stelt voor aan den Minister van Onderwijs te verzoeken, ingaande 1 April 1932 inge volge art.56 lid 2 der L.O.wet 1920 de jaarwedde van een derde leerkracht te willen vergoeden voor de openbare U.L.0. school Het ver den Min daan. IHofi. V.V. "Soesterberg 's Bloei. Soesterberg 8—12— 31 verzoekt uitbetaling der toegekende sub sidie over 1931 groot 350,= Aan de dragen ging na exploit gaven z zoek ve IküJ H.Stam. BurgemGrothe- straat. Soest. 11-11-31 deelt mede, dat hij en Mevr. de Wed.Stam, mede wonende aan de Burgem.Grothestraat bereid zijn den benoodigden grond, door paaltjes uitgezet, voor wegverbreeding af te staan, onder de door hem gestelde voorwaarden. In verband hiermede brengt de technisch- ambtenaar, belast met de leiding van den dienst van O.W. rapport uit, gedagteekend 8 December 1931>N°23/10/15 Den tec conform derhand BWHPF? u V 3 C Dagteekening cn volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 667