ling van childer- knl al plant- ƒ176,25 63,75 37,50 ƒ277,50 1 aanlei- otas en op 15 isch - van Open- n aan te ommissie- OnderwijS1 932 inge-j 920 de ht te e U.L.Q. nde sub- WedStam, estraat d, door eeding estelde chnisch- van den agteekend BESLISSING. Betaling van 277,50 wordt goedgevon den. De afdeeling Openbare Werken wordt ge machtigd tot aankoop van sigaren mits een zuinig gebruik daarvan wordt ge maakt De nota's worden goedgekeurd. Eet verzoek zal na 16 December a.s. aan den Minister van Onderwijs worden ge daan. Aan de afdeeling financiën wordt opge dragen uit de boeken van de Vereeni- ging na te gaan of inderdaad voor de exploitatie van het verkeershuis uit gaven zijn gedaan en van het onder zoek verslag te doen. Den technisch-ambtenaar te machtigen conform zijn rapport met H.Stam in on derhandeling te treden. ""/L,- -g7 2 fiS 3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 668