s a "o IHIO. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I e chrti s ch-Ambt e- naar O.W. Ikü. jklX. Iki'S- Ik'k. Ir.v.d.weg der Spoorwegen te Amersfoort Necl Ambt. belast met de Boekhouding v^n Openb.ïïerken. Technisch-Ambte naar O.W. I .T.A.Bilnfabrie s-Gravenhage. No.167/195 en No.167/196 erl 7-12-'51 11-12-'31 c 10-12-'31 KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning met de daarbij benoodigde teekeningen en bescheiden. doet toekomen een concept-vergunning met bijbehoorende teekening, betreffende de waterloozing langs de spoorbaan den Dol- der - Baarn. vraagt wijziging van het reglement voor d< werkverschaffing door daarin te bepalen dat arbeiders geplaatst bij de werkver schaffing verlof kunnen bekomen voor werk te zoeken. I zendt advies betreffende de uitbetaling van den 1 en en 2en termijn van het schilderen der 6 semi-permanente wo ningen (zijnde 75$ van de aannemingssont ad 192,= of 144,=) aan W.Huurdeman. II deelt mede, dat het naar zijne meening beter is de politie-woning aan de Birk- straat later te doen schilderen, in ver band met de weersgesteldheid. De uitbetaling komt ten laste van volgno 572 der begrooting) beveelt zich aan voor de vervaardiging van foto's, teneinde deze in hot Holland Huis te Brussel te doen plaatsen. w 3 C CD Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 669