4 1 Ji w Ji temming t Drkeersbu- ïhuisen j gane geld. Lng van ht srming vai jevaar ,waJ i de in- r de bewa- BESLISSING. isbepalin; .2 der ve: istgestel aand met oestaande /oorschot- ig van "bedrag ran me j rwijzeres ïgaande 2 m t Erve Besloten wordt de "beslissing aan te hou den en aan den Bir.O.W. te verzoeken in overleg met den «ethouder voor het verkeei iuis een plaats te vinden nabij Station Soest en omtrent een en ander te rappor teeren. Van de voorgeschreven maatregelen wordt kennisgenomen.Aangezien blijkt dat de ar- ohiefbewaarvlaats thans aan de voorschrif ten voldoet,™ordt besloten het dossier te deponeeren, Besloten wordt den Raad voor te stellen de gevraagde ontheffing te verleenen onder me lèdeeling dat B.en bij de vergunning ir gevolge de Hinderwet de voorwaarden zuller. opleggen als door den ■c'rov.Bond van Brand jeerkorpsen in zijn advies van 6 Februari 1931 no.75 omschreven. ie voorschotten worden goedgekeurd en zullen gehonoreerd worden. ïem mge- m de VeL alhier is jdoeld in Lchter vaal Benoemd wordt tot tijdelijke onderwijzere 3.an de o.l. school Beetzlaan ingaande 2 Fe jiuari 1931 mej.L.van 't Erve. Besloten wordt de ontheffing te verleener onder voorwaarde van storting van f 225»- in het wegenfonds en afstand van gmnd een ander nader in het advies van den Op- tichter van Bouw-en Woningtoezicht vermeld rapport 9 Febr.1931.Ho.152/4) ilde bij Besloten wordt afwijzend op het verzoek iw van eesljejchikken op de gronden door den opzicht Legen aan,pan bouw- en woningtoezicht in diens rapp 3oest,in /ar. 23 Januari 1931 no. 152/2 vermeld. 1 bouw- es l/oij dies; '2. Ipenbare [:®esloten wordt den heer G.T.van Vliet als »g van 23 Febr.tot en met 28 Febr.a.s. ge wenschel# 700n Verlof te verleenen. verb u'■°°r^S besloten aan den Raad mede t leelen,dat opnieuw is komen vast te staan, lat de heer G.T.van Vliet geen aanleiding tan vinden zich aan een keuring te onder- schildere. ïoutwerk i 1 f 288.- t behanger. leth.Ooenl) 'ïferpen ter verkrijging van invaliditeitspe =loen, en mitsdien wordt voorgesteld de to pezegde financieele regeling in het belang ran diens gezin vast te stellen door te be 'alen,dat uit de gemeentekas een bedrag iifoot f 10000.-(tien duizend gulden) ter be 'f-iikKing van het gezin wordt gesteld. fa bespreking van de mededeeling van den fethouders wordt besloten: Aan V.Huurdemanschilder op te dragen e r abt n- e- he Jr Ji Jf IJ Hl* \3~ jr* 17*1. ÖH r/o3/ u 0 a) ho u m a c to c u a u s a a n n Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 105 s» cLttb1*^ £Cst-é_ cj cLuiIa*-! 0 G cö bO Cl, O G 0) •H -P 0 G O 0 M «p cl 00 CO Cl TG d Ch d d bD Ch O 00 C d G> •M -P G P, O •H •M ■P D O c At -h c <0 u 03 G CD C G CD bö 03 CD rH -P O, +-> !D t4 -P hD-P CD G H O G P, CD C. c3 O G G G CD CD ■H Ti C rH d d G rH <D <D c5 G C CD cj 0 tG 0 G tG t> T3 G G 0 0. O U •H 0 0 G 0 0 0 G G 0 -P Cl rp rQ d 0 d bO •H G 0 cs O G 0 •m G O c G -P -M -P O 0 0 -P 0 0 CÖ U 0 u G 0 0 0 0 tG co Q) •H -P 0 -p 11 -P c5 G tG <D cö rG s x: -p 0 rCj G rH Ti 0 B -P •H 0 0 d ♦r-H C 0 p cQ d C •H •r—f G G CD G 0 '01 0 EO Ti G -p -p 0 •w G 0 0 -P O, d Tj 11 G 0 G 14 0 0 0 •H ,Q 0 0 0 q G 0 tG 0 rH CD 0 T5 0 0 tG G rQ 0 •P -P 4-» 0 0 c bO ^0 rH 0 bO C 0 0 G 0) G G 0 0 c? 0 cl G G c bO Tl 0 ci 0 0 CD f G bOr^ bD-H fn G O 0 ■H G O O 0 0 tG -P +3 -P is O 0 Cii C 0 G P O G •h d G 0 d 0 d •H 0 P d G G t3 d G U CD 0 P Ti -p -P -P CD CD 0 00 bOnG G G JG c3 CO G O 0 O c5 •H •rH C 03 O G G G CD U G 0 d 0 +4 -H 0 ■p 0 •h n u G G 0 0 «M 3 V CD 0 G G-i 11 G Tj S S c\3 d 0 O 0 0 rH CS rM 0 -P 0 tG •H At to co 0 A 0 G O CD 0 n 0 G 0 d CO 0 C2 po H" Itn MD CM.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 66