J /3 X/?? V IJ- ver- laarbij .den. ïing met mde de len Dol- it voor d' >epalen irkver- roor werk ;betaling het ;e wo- imingssom lurdeman. meening de Birk- l in ver^ volgno ging van ind Huis BESLISSING. De vergunningen worden verleend en ge boekt in het desbetreffend register onder de nrs. 1/457 en 1/459. Besloten wordt te berichten dat de overeenkomst niet kan worden aanvaard zoolang de voorwaarde sub 8 gesteld blijft met verzoek deze bepaling terug te nemen. Hiertoe bestaat naar het oordeel van het college zeker aan leiding voor de Hed.Spoorwegen om reden dat de toekomst ter plaatse n.1. dem ping van een greppel langs de spoor baan verbeterd wordt. Besloten wordt te berichten, dat wijzi ging van het reglement niet zal worden voorgesteld, doch dat het verleenen van verlof voor werk te zoeken,is toege staan en in voorkomende gevallen de be hoorlijk afgeteekende werkbriefjes door den boekhouder kunnen worden aanvaard. Afschrift brief te zenden aan Techn. Ambtenaar O.W. ter kennisneming. Besloten wordt tot betaling van 144,= Hen Secretaris wordt gemachtigd foto's te laten vervaardigen indien deze niet op andere wijze zijn te verkrijgen. 12 AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 2 2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 670