BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. IHLS Voorzitter KORTE INHOUD. des n.ra.5 uur wordt opnieuw de vergaderin geopend teneinde met den districts-veri- ficateur der Vereeniging van Bederland- sche Gemeenten ,den heer Janssen in te genwoordigheid van de R.V. Centrale Slachtplaats den heer Mr. J.H. van Doorne en H. van Klooster een bespreking te hou den, naar aanleiding van het ontvangen schrijven van den Raad van commissarissen op de balans en het daarbij behoorend rapport De Voorzitter geeft aan den heer Janssen de gelegenheid zijn meening aan de heeren commissarissen kenbaar te maken. Achter eenvolgens behandelt de Verificateur de door de commissarissen bestreden punten, waarbij blijkt dat in vele gevallen na de j toelichting de opvatting van het Verifi catiebureau wordt gedeeld. De heer Jans- i sen doet de toezegging het schrijven van de commissarissen overeenkomstig de be sprekingen te beantwoorden aan Burge- I meester en Wethouders, van welk schrij ven een afschrift aan den Raad van com missarissen zal worden toegezonden ter kennisneming. 3 C 05 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 671