s s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. E n c Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. IhiL Bestuur afd.Baarn Coest en Omstreken der ^ed.Ver.tot Be scherming v.Dieren verzoekt den Raad subsidie uit de gemeen- tekas. Beslo voor 1 groot b ru i ke lHl} h Best.v/d j eugdherb De "eidebloer.i"afd. oest v/d Ver.v.Jeu erbergen in Gooi-e Eemland erg 12-12-31 gd- n verzoekt toekenning van een subsidie. Aan d onder subsid lHLÏÏ< B.en '7.van Vehl 5-12-'31 doen toeKonen. een afschrift van een be sluit van den Raad dier gemeente dd. 4 De cember 1931» waarbij wordt verzocht wel at laesie te willen betuigen aan het door hui College aan de "roon gericht verzoek, om tot instelling van een Ministerie van Lam bouw over te gaan. Aan de als in gaan va voorste tebestu 1^. Best.der Alg.Gymn. en \thl.ver.Soeste bergrtte 5'berg 10-12-'31 verzoekt verhooging van het haar toegekei subsidie. 3eslot bieden te stel mede te bericht gymna s t huur za Ged.Staten van Utrecht 15-12-' 31 deelen mede, dat de beoaling van het le. van artikel 5 der verordening, betreffend het beroep.bedoeld in dd artikelen 7 en ier Voningwet hun College minder gewensch voorkomt en stellen voor hun toegezonden d e sluitdd. 31 ^ctober 1931. tot vastste: Ling der verordening, hierbovengenoemd te wijzigen als door hen wordt in overweging gegeven. Be slot de desb als doo voorges T e c hnAmb t0V 11-12-131 bericht, dat inzake het verzoekschrift vi ie Ted.Pc&man em vergoeding en verminderd van erfpachtsrecht eerst definitief kan «10 len gegeven, wanneer de desbetreffende pei ceelen zijn opgemeten. Be slot bare ':re omtrent meenter Omtrer besli st IHU. J.».v.Schadewijk, k.BrinKweg 7»Soest 5-12-'31 verneemt gaarne of er in principe geene lezwaren bestaan tegen de voorgenomen be- Douwing der perceelen H.2966 en 178,gele gen aan de "/aldeck Pyrmontlaan. De techn. imbtenaarbelast met de leiding van bouw en woningtoezicht advieseert met de bebou wing der perceelen nog eenigen tijd te .wachten, totdat een juist overzicht van leze omgeving is verkregen. Beslot het rap t-4 <y CT> O Dagteekening en volgnummer. r* IHU).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 675