r e gemeen- idie. een be- dd. 4 De ht wel a' door hui oek, om van Lant toegeker l het le itref f endf :n 7 en 1 gewenschl ezonden va state' noemd te erweging ichrift vi irminderii ef kan «o 'fende pei >e geene ïomen be- .78gele- >e techn, ran bouw de bebou- -jd te :ht van BESLISSING. Besloten wordt den Raad voor te stellen voor 1932 een subsidie toe te kennen groot f 50.- een en ander onder de ge bruikelijke voorwaarden. Aan den Raad voor te stellen voor 1932 onder de gebruikelijke voorwaarden een subsidie te verleenen ad f 100.-. Aan den Raad mede te deelen, dat adresseh als in afschrift toegezonden dienen uit tp gaan van de Ver. van lied.Gemeenten ipet voorstel dienovereenkomstig aan het gemee^i tebestuur van Wehl te berichten. Besloten wordt het adres den raad aan te bieden met advies het verzoek om praeadvi te stelleö in handen van 3»en W. en daarbjlj mede te deelen, dat de Ged.Staten hebben bericht dat omtrent het ingebruikgeven va}i gymnastieklokalen een overeenkomst van ve huur zal moeten worden gesloten. Besloten wordt den Raad voor tte stellen de desbetreffende Verordening te wijzigen als door heeren Gedeputeerde Staten wotdt voorgesteld. Besloten wordt aan de Commissie van Open bare Verken te verzoeken te willen advise|eren omtrent de vergoeding welke door den ge meenteraad zal moeten worden bepaald. Omtrent de vermindering van de canon kan beslist worden zoodra de opmeting bekend is, Besloten wordt adressant te berichten colnform het rapport van bouw- en woningtoezicht. lf" %Hh. E ^1 \l" IX W Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 676