van A.G. ken drink- BESLISSING. Tegen plaatsing bij de werkverschaffing blijft op grond van het reglement bez:waar voor plaatsing bestaan. Aangezien bij raadsbesluit van 17 Dec.jll. arbeiders ingeschreven bij de arbeidsbeurs ge )laatst kunnen worden als losse arbeiders bestaat thans geen bezwaar de arbeider den ->esten om de andere week bij openbare werken te -erk te stellen wanneer hij daar voor naar het oordeel van den tech.ambt. O.'T. geschikt wordt bevonden. I De vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit hiernevens gevoegd en g^ boekt onder rïo.l/460. Besloten wordt te berichten dat de fon tein gaarne wordt aangenomen en op een doelmatige plaats in de géneente zal worden .opgesteld. 3 v/V lUi. aoeK 0111 odige Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 678