3 vl. mo s e "o IH \HL$- h BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn. Ambt. 0 22-12-'31 Techn. Arubt. Bouw en woningtoezicht Ver. van Jeugdher bergen Afd.Financiën ter secretarie G.Aerkkamp,Oude "Voudenb.weg 5»2ei 29-12-'31 23-12-'31 12-12-31 KORTE INHOUD. zendt een opgave van de namen der solli citanten naar de betrekking van opzichter! bij openbare werKen, welice door hem, na overleg met den wethouder en den gemeente secretaris, ter nadere kennismaking zijn opgeroepen tegen Dinsdag 29 December a.s, des voormiddags om 10 uur. De oo deze personen betrekkinghebbende stukKen zijn bijgevoegd. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Verzoekt vergunning tot het colporteerenj] met lijsten ten behoeve van de Jeugdher berg de Heidebloem, in ie eerste helft van Januari. De Inspecteur van Politie heeft geen be-!| zwaren. biedt ter vaststelling aan een opgave vaj blijkens de gemeenterekening 193° gedane uitgaven en ontvangen inkomsten betreffen| de politie, lager onderwijs en armenzorg, ten dienste van de financieele verhouding! tusschen het rijk en de gemeente. Verzoekt of de gezaagde dennen en de nogl te zagen dennen afkomstig uit de bosschenl aan de Soesterb.straat uit de hand te kooj zijn of wel bij inschrijving worden ver kocht De techn. ambtenaar, belast net de lei ding van 0."T. overeenkomstig het advies van het Staatsboschbeheereene publieke veiling te houden, b.v. in de 2e helft van Januari. Gevraagd wordt in principe te besluiten tot het houden van deze open| bare veilihg. (J 3 C O) ilt' Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 681