t J BESLISSING. ;r solli... jpai enter ïemna gemeente-1 Lng zijn aber a.s. ebbende e verzoe- van de porteeren 'eugdher- helft geen be- opgave va ;0 gedane betreffen irrnenzorgi rerhouding en de nog bosschen ind te koo rden ver- t de lei- et advies publi eke e helft orinoipe eLeze onen Nadat een achttal sollicitanten in teger -iroordigheid van de heeren i.van Klooster als leden der Commissie O.'7. in de verga dering voorkennisnaking zijn ontvangen t Th. de Boer, te Velzen C.B.Nederhofte Ede J.P.Hutjes te Alphen e/d Rijn Stroote Ede S.V.Zeilmakerte Arnhem. D.Dekinga, te Hij verdal S.H.Kijlstrate Ridderkerk H.Klaringa te Menaldumadeel sordt de heer Th.de Boer te Velzen met al geraeene stemmen ingaande 1 Jan. 1931 6e- hoernd in tijdelijken dienst op arbeids contract als opzichter in algemeenen die bij Openbare Verken tegen een belooning van f 2400.- per jaar. rist De vergunningen worden verleend overeen-1 komstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. 1/455» 1/456» 1, en 2/195» Vergunning -wordt verleend. •'ordt vastgesteld. Besloten wordt den Teclin.Ambtenaar te machtigen een publieke veiling van het hakhout voor te bereiden en aan den Hotaj- ris Dammers opdracht tot veiling te .geven rnet verzoek zich met den dienst Ote verstaan. De verkoop van het hakhout geschiedt inf- gevolge besluit van,den Raad dd. 23 Bec '31 no. 1300.- '463 3 JLV ÜlH. <f Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk W. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 682