S e J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IHJU Ver.van Gasfabri- kanten in Nederl. s-Gravenhage iy-12-31 Jir. Ver.27ederl.Ge- meenten1s-uraven- 15-12-,31 hage Beat. R.K. Scholen Ipar.H.H.Petrua en Paulus 5-12-1 31 (tfju Best. R.K.Scholen 5-12-'31 /d H.H par.v/ I en Paulus •ua deelt mede, dat op hare 59ste Algemeene vergadering, gehouden te Haarlem, den 7 Jul li 1931 een motie is aangenomen, beoogenie den handel in ondeugdelijke gastoestellen, j die ongerief en/of gevaar voor de gasver- bruikers kunnen opleveren, te fnuiken en dat het in verband daarmede noodzakelijk dat de gasbedrijven vóórgaan in het uitvoer ren van de motie. Verzocht wordt den technambtenaar v.h. Gasbedrijf te machtigen na 1 Juni 1932 al leen gastoestellen aan te bevelen aan het publiek of in de toonzaal te plaatsen, wel"' door de Gasstichting zijn goedgekeurd en e getuigschrift hebben verworden. deelt mede, dat de stichting door de IT.V. lied. Thermo-Ghemische fabrieken van een des tructor, door de ongunstige economische om-| standigheden vertraging ondervonden en dat: zonder medewerking van het Hijk bij de kapl taalverstrekking deze stichting voorloopig niet mogelijk zou zijn. "ij deelt voorts mede, dat, zoodra het overleg met de Hegeering beëindigd is de meente nader met den stand van zaken op de hoogte zal worden gesteld. verzoekt beschikbaarstelling van een bedri ad f 100.00 voor het aanbrengen van een nieuwe wateraanvoerbuisin verband met de plaatsgevonden verbouwing der RUNKongens- school a.d. Steenhofstraat. verzoekt beschikbaarstelling van een bedrfjl ad f 88.- voor het aanbrengen van ee.ne rio-t leering voor afvoer van het hemelwater van !de soeelplaats der R.K. U.L.O.school. 14 5 O !H.J. Stroband ,Zerk-j- ll-ie-^1 |str. 50,Soest verzoekt aanbrenging van een lichtpunt aan zijn woning, zulks voor rekening der ge meente. De technisch ambtenaar, belast net.de lei-t ding van 0."r. adviseert een buitenlamp voo? rekening der gemeente te doen aanbrengen, echter onder de uitdrukkelijke bepalingdat bij verhuizing van den heer Stroband, opnie in overweging zal worden genomen of handba ving van de buitenlamp aan gemelde woning zal blijven bestendigd. w 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. be leest

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 683