if isy. sAI Ih eneene den 7 Ju leoogjenie istellen, gasver- .ken en .kelijk i__ ït uitvoer tr v.h. 1932 al-: aan het ;sen, wellj ;urd en eè de II,V. m een deik tische on- ;n en dat .j de k' >orloopig *a het l is de 5$ een 00 de een bedrit in een ld met de .JCongens- een "bedraj eens rio4 rater van lOl. ïtpunt aari Ier ge- et de leiJ ilanp vooi orengen talingda"t mdo onis of handhaj 2 woning BESLISSING. Besloten -wordt het schrijven om advies in handen te stellen van den technisch 'unbtenaar van het Gasbedrijf. Voor kennisgeving aangenomen. De circulaire ter mededeeling aan den Raad deponeeren bij de raadsstukken. besloten wordt aan hfet Schoolbestuur voor het aanbrengen van bedoelde waterleiding buis een bedrag van f lóo.- beschikbaar te stellen. Besloten wordt aan het Schoolbestuur voor iet aanbrengen van bedoelde rioleering eeiji bedrag van f 88.- beschikbaar te stellen. Besloten wordt den techn.Ambtmaar te machtigen de buitenlamp aan de woning vari adressant aan te brengen en adressant te berichten dat onder de door den techn. ambtenaar genoemde redenen uitsluitend er alleen daarom de lamp zal worden aange bracht. AANMERKINGEN. X^dt). 11 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 684