'3 !4vS. Ml BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. K. Javurek, Soest 'i'echn.Ambt.O.Vï. Techn.Amb't. O.1?. 22-12-31 deelt mede, dat de fabrikanten P.Radehaus- ser en O.Bornhuetter voornemens zijn hun fa brieken (metaalwarenfabriek en Allum&um- fabr.) te verplaatsen van Duitschland naar Holland en vraagt of voor de vestiging van eene fabriek in deze gemeente de benoodigde grond (olm 12^ F2) kan morden beschikbaar gesteld 9-12-'31 adviseert omtrent; ia wegneming van telefoontoestellen bij oy.er I bare werken, jb telefonische doorverbinding van het raad huis met het bureau van openbare werken. 11-12-'31 iHirt lArnhemsche "'aterl Tij 29-10-'31 zendt af standsverklaringen met bijbehooreri de teekeningen ten behoeve van de doortrek king van het z.g. Oude Grachtje. deelt mede, dat de kosten van uitbreiding der waterleiding in den Veldweg vanaf de Kerkstraat tot het einde van het bewoonde gedeelte van dien weg worden begroot op f 1386.-. He techn.Ambt. belast met de leiding van Openbare Terken zendt een verklaring onder teekend door bewoners, die bereid zijn hunnje perceelen aan te sluiten. Uit deze verklarfn b ij kt dat 5 perceelen aangesloten zullen worden. IHHQ A.Winter ,Jir .Keu ringsdienst 'HHl Commi ssi e tingzaken Belus- 8-12-'31 deelt mede, dat de heer J.Vos, te Amers foort heeft verzocht, om te Soest tegen ver minderd tarief te mogen slachten. De heer 'Vinter wijst op de voor de gemeente Soest aan het verzoek van den heer Vos ver bonden voordeelen en geeftbin overweging tej bevorderen dat deze aangelegenheid in de eerstvolgende raadsvergadering wordt behanie l6-Dec.'31) legt over een door den heer 'V.Hagtegaal in de vergadering van lp December 1931 overge legde memorie betrekking hebbende op zijn verzoek om teruggave van voor onderhoud vanj wegen gestorte gelden. Advies wordt niet bijt gebracht omdat de aanvrage geen verzoek om teruggave van betaalde belasting betreft Dagteekening KORTE INHOUD volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 685