HA /7u. J JS r-j vAl Radehaus- jn hun fa- umium- and naar ging van enoodigdej hi lebaar bij oper het raad- werken. jbehooren- doortrek-; br eidin^ naf de ewoonde ot or) mg van ng onder zijn hunnje verklarijn zullen Amers- tegen ver- e e. Yos ver gemeente weging te' in de dt beharde tegaal in 1 overge- oo zijn rhoud var t niet rzoek om etref t BESLISSING. Besloten wordt adressant te berichten, dat niet oi zijn verzoek kan worden ingeg aangezien de gevraagde o roervlakte te ge ring wordt geacht voor de stichting van een fabriek. ean, \angezien de wijziging in de telefoonaan sluiting van de Kantoren O.v. geen finan cieel voordeel bieft voor de gemeente wordt besloten geen verandering aan te brengen. Besloten wordt aan den Raad het voorstel te doen de grond in schenking te aanvaar den. Be gemeente verbindt zich de voor we bestemde gronden te verharden met kolen- sintels een en ander conform het aan de eigenaren destijds gericht schrijven. Besloten wordt aan den Raad voor te stel ".en de waterleiding in den Veldweg onder igarantie der gemeente te doeh aanleggen, uit oogpunt van volksgezondheid. Besloten wordt aan de II.V. Centr.Slacht plaats kennis te g even van de aanvrage me verzoek daarop te willen dienen van advie Besloten wordt aan den Raad mede te dee- len dat op grond van de met de II.V. Engh- jrand gesloten overeenkomst waarin de ver schuldigde betalingen door partijen zijn geregeld er geen termen bestaan op het verzoek in te gaan en het College daarom voorstelt afwijzend oo het verzoek tot ge deeltelijke terugbetaling van gelden ge stort voor onderhoud der wegen te beschik ken. I-y <y\i as uj 1^ J \J Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 686