o> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. |H4k Gezondheidscoinmis sie voor Baarnc a iHkV '.van |ssgij, hofstï'. 5 deen- ed»Vi errcant Iih(s K.Brinks ,ïrolen- weg 31Baarn Aechn.A.mbt. O.D. 9-12-* 31 verneemt gaarne of er naast artikel 14 der Douverordening nog andere voorschriften gel en (of in "beraad zijn), die van invloed zijn op de regeling der z.g. gesloten be bouwing. De teciin.ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en woningt. deelt bij diens schri ven dd. 13 December 1931> no.173/6 mede, da in de toekomst een radicale wijziging van bedoeld artikel zal worden voorgesteld door den ontwerper v/h uitbreidingsplan, den heelr v.Hes en dat in verband hiermede momenteel noet worden gewacht met het verstrekken van gegevens aan de Gezondheidscommissie, tof bet gereedkomen v/h ontwerp-uitbreidingsgla. m 14-12-'31 24-12-' 31 verzoekt ontheffing van het bepaalde bij artikel 14 der bouwverordening, t/b van den oouw eener garage, op.het perceel Juliana- straat, kadastraal bekend alhier in sectie Ino4467. De techn.ambtenaar belast met de leiding tan bouw- en woningt. adviseert de gevraagd ontheffing onder voorwaarden te verleenen. gaat accoord met de door B.en T. voorge stelde regeling inzake ophalen asch en vuil nis van maand tot maand in.1932, tegen beta Ling van een vergoeding door de gemeente vsji 33»37^ Per aaand. Deó31 21-12-31 verzoekt vergunning tot den verkoon van "ruitprentbriefkaartendranken en kleine eetwaren in een door hem te bouwen kiosk en wel on een terrein, nabij station Soestdui- jfien, toebehoorende aan de Bederl.Spoorwegen De inspecteur van politie adviseert afwij- end op het verzoek te beschikken o.a. op jrond van de overwegingen, neergelegd in he schrijven van de heeren O.T.van Brummelen eiji .van Raay, dd. 16 Deo, 1931» deelt mede dat aan Joh. de Rooy, aannemer van bestek no.3 (bestrating van den Gallen ^lamppelsweg) de le, 2e en 2e termijn kan wor en uitbetaald, zijnde een bedrag van 1: 1414. 55. 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. 1.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 687