<n ïl 14 der -ften gel. ïvloed ;en be- Leiding :ns schri mede, 4a .ng van ;eld door den he >menteel deken van .e, tot .dingspla P" etr n. ilde bij van den 'uliana- 1 sectie .eidi ng gevraagd •leenen. voorge- en vuilf igen beta ïeente vah ip van kleine kiosk en loestdui- loorwegen •t afwij- iaop :gd in he mme 1 en eh aannemer n Gallen n kan wo: an BESLISSING. J3esl2>ten wordt de Gezondheidscommissie te berichten conform het advies van den Techn.Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht. Besloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen conform het advies van den ambt. bouw- eg woningtoezicht. de Wed. het och; Vierkant op- ilen van asch in 1932, van maand^tc vergoeding van f 83,37^ Besloten wd rdt aan dracht te geven tot en vuilnis te Soest maand tegen een per maand. Gelijke opdracht wordt gegeven aan. G.Tai/jmer te Goesterberg voor het ophaleh van asch en vuilnis aldaar, voor de som van f 41,25 per maand, onder mededeeling dat niet kan worden ingegaan 00 zijn verzoek ora toekerg ning van vergoeding wegens gebruik van eigen materiaal, en dat geen bezwaren be staan tegen het gebruik van dit materiaal besloten wordt afwijzend op het verzoek te beschikken op grond van het feit dat adressant geen inwoner der gemeente is. Besloten wordt tot betaling van f 1414,55 AANMERKINGEN. v/1/' nuj. \9 «4 v/1/ Lü 1/ 17 .1/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 688