G BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Volgnum Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. IHH], Ikfl Geldersche Credie vereeniging fa. v.d.Berg en C te Soest Voorzitter NV.Burrou0hs A' dam Voorzit ter Ih n Te chnAmbt07. IHS-X T e c hnAmb tB o uw- en woningtoezicht t-12-12-31 3 14-12-'31 doen mededeeling betreffende de verzeKerin tegen diefstal van mantels en coupons van i aun safeloketten bewaarde effecten der geneent 10-12-'31 23-12-'31 3-!2-'3i stelt voor de afdeeling Financiën op te dr; gen ten spoedigste het noodige te doen voor het sluiten van een vaste geldleening. verzoekt een onderhands-abonnement te neaem op de Burroughs telmachine, aanwezig op de fd. Financien der secretarie. stelt voor aan den Commandant der Luchtv. afdeeling te verwoeken te willen mededeelen of de moöeli j zineid zou bestaan dat door bur t,ers uit Soesterberg onder nader te regelen voorwaarden gebruik zouden kunnen maken van ie militair badinrichting gevestigd bij de Luchtvaartafdeeling. deelt mede, welke bemesting voor de lande rijen nabij den L.Brinkweg noodig zal zijn en vraagt beschikbaarstelling van het hier vopr benoodigde crediet ten bedrag van 337,54. deelt mede, dat S.Vlaming,Nieuweweg 9^ al- hier Ontheffing behoeft van het bepaalde ir artikel 8 der bouwverordening, t/b van den door hem voorgenomen bouw van 14 landhuis jes op een terrein, gelegen aan de Bosstraa en de Jen Blie^laan, kad. bekend alhier in sectie ü.no.3Ó7I>3^72>3073 en 3^69 en advi seert de noodige ontheffing onder voorwaar den te verleenen. ï-4 (J Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 689