U)2 f rzekeriti ns van i der geneentl op te dr oen voor ng. te neme g op de Luchtv. dedeelen door bur regelen aken v:.n "bij de le lande ;al zijn iet hier van tg 94 al' taalde ir van den indhuis- Bosstraa .hier in en advl roorwaar I BESLISSING. Besloten wordt deze aangelegenheid verder te deooneeren. Wordt "besloten. lesloten wordt bedoelde overeenkomst voo 1732 aan f 12,50. te gaan tegen een vergoeding van t'ordt beslotei Besloten wordt het benoodigde crediet be schikbaar te stellen en den technisch ambt haar te machtigen tot bemesting van de laifi derijen over te gaan en daarbij overleg te plegen met het gemeenteraadslid P.van den Breemer. Besloten wordt: le. de beslissing op de bouwaanvrage voor 3 woningen te bouwen aan de Ben Blieklai. aan te houden op grond van het ontwerpeip van een uitbreidingsplan. 2e. ontheffing te verleenen van het bepaa bij art. 8 der bouwverordening voor den bouw van elf woningen aan de Bosstraat onder voorwaarden: a. grondaf3tand conformyadvies bouw- en woningtoezicht b. storting in het wegenfonds van f 2310, voor aanleg en onderhoud van de Bosstra^, Aan de voorwaarden moet binnen één maand heden zijn voldaan. e- .n hde 94 t. na [7 V t V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. cA-JLJL-b~*-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 690