!3- e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. 14 Cl C.J.van Leeuwen. Beukenlaan Soest Opzichter Bouw en Woningtoezicht M.M.van Welij Hoofdonderwij zer Beetzlaan. Soest k>~l. Idem. Commissie Bij stand Grondbe drijf. i «"4. Arnh.Waterleiding|10 Febr'31 Maatschappij Utrecht 27 Dec.'31 11 Pebr'31 16 Pebr'31 14 Pebr'31 KORTE INHOUD. verzoekt vergunning ingevolge de Hin derwet tot oprichting eener broodbakker met oven, in het perceel Beukenlaan 34, kad. bekend gem.Soest,in sectie G.No. 3220. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken cm bouwvergunning, vergezeld var de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede, dat mej.C.J.van Beemen tot 9 Februari heeft moeten verzuimen en dat in verband daarmede aan mej. v t Erve met ingang van genoemden datum ont slag moet worden verleend. deelt mede, dat mej.van Hellenberg Huba: door den dokter ingaande 1 Maart rust ii voorgeschreven en stelt voor in verband daarmede met ingang van genoemden datum mej. L.van 't Erve alhier tot tijdelijk onderwijzeres te benoemen. stelt voor het erfpachtsrecht van Rou wendaal te doen beëindigen en daarna het perceel voor evenredig verminderden prijs te verhuren voor 6 jaren met 3 optiejaren. deelt mede, dat het niet mogelijk is den hoofden van scholen wegens water verbruik slechts 0,10 per M3 in re kening te brengen, daar het niet aan gaat deze abonné 's boven andere in woners van Soest te bevoorrechten. Besloter nen, ove vens als het dest |/21 De vergi eenkomsi bijlage3 betreff< Beslote: verleen leslote ^steller ;er afd [Beslot« den cai Idien di [Van hei terwij: deelinj openbar Hoofd bedrag ten on: kort vi eigen aanges! CJ B 3 C CD "o Aanduiding van den afzender. Dagteekening en volgnummer. h~0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 69