//j v/f J 5-dV .mg van .oopige i zwem- rg. :r gela- iete orman) eventu- en be- aanleg zij n de Bir rich- BESLISSING. Besloten wordt de stukken onder dank voot de inzage aan de Voorloopige Commissie te rug te zenden, met de mededeeling dat ook 3. en '7# met de Commissie van oordeel zijn dat liet plan niet aanneembaar is. besloten wordt adressant te berichten dat geen voorschot kan worden verleend het onderzoek moet worden afgewacht. i ver werken htingeri BO te en 1930. rainistrU r 0 01 beoordj- r alhief ordt s 1 kad ïen aan' en maat je van scherij een ui ie Besloten wordt den Raad mede te deelen, dat het 111a Ken van een plantsoen op het gemeenteterrein in de adressen bedoeld, zeer groote financieele offers zullen ve>- gen, en het College op dien grond geen vrijheid kan vinden voorstellen tot plant oen-aanleg te doen. Mitsdien id het Col lege van oordeel dat het verzoek moet wor ien afgewezen. Omtrent deze voordracht ad vies in te winnen bij de Commissie voor Openbare '7erken. Overeenkomstig het advies der afdeeling financiën 'ordt besloten vaststelling van pet hierbij behoorend ontwerp-hesiuit. Besloten wordt de declaratie tot een be drag ad. f.800.- te voldoen. het ontwerpbesluit wordtngoedgekeu'rd en zal den raad ter vaststelling worden aan} geboden. Besloten wordt het advies met het volle' dige dossier te stellen in handen van de Commissie van Openbare Terken met de med deeling dat het College zich met het adv vies ban den Opzichter kan vereenigen en dien overeenkomstig zoude willen handelen, net het verzoek aan de Commissie haar oor deel omtrent deze zaak te willen uitsprei ken. AANMERKINGEN. Ji •JIT»-l-ldsT Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 6