Im /U. ie Hin- oodbakke* nlaan J4,. s G.No. ge ver- szeld van ezen. emen tot tien en 5 v 't datum ont berg Huba: rt rust ia n verband ien datuu tijdelijk BESLISSING. Besloten wordt de vergunning te verlee- nen, overeenkomstig het besluithierne vens als bijlage gevoegd en geboekt in het desbetreffend register onder no. 7/21 De vergunningen worden verleend over eenkomstig de besluiten hiernevens als Bijlagen gevoegd en geboekt in het des betreffend register onder de nrs.1/329, 1/331»l/334 en 1/335 Besloten wordt het ontslag eervol te yerleenen. Jesloten wordt deze zaak in handen te [stellen van den 'wethouder van Onderwijs ;er afdoening. van Rou- [I [Besloten wordt den Raad voor te stellei(i ïtSrdJ den canon evenredig te verminderen,in- met3 inldierL daaruit geen kosten voortvloeien. ijk is water- in re st aan- re in- ten. Van het schrijven wordt kennisgenomen, [terwijl besloten wordt hiervan mede- [deeling te doen aan de Hoofden der openbare scholen, en den heer Veenstra Hoofd der school in de Kerkebuurteen ^bedrag van 20,= restitueeren,hetwelk Jten onrechte op zijn salaris is ge- port voor waterverbruik, daar deze voor eigen rekening aan de waterleiding is [aangesloten. 4/' Ct/V' V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 70