zl A AL. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I A t A Opzichter Bouw en Y/oningtoezicht 10 Pebr'JI x. P.M.van Angeren. Soesterberg. Inspecteur van Politie 5. A T. Directeur O.W. 7 Pebr'51 10 Pebr'31 N.V. 't Raedt- huys te Amsterdam. Directeur van den Gemeentelijken Keuringsdienst van Vee en Vleesch. T e chn i s ch-amb t e- naar bij het Gasbedrijf. 11 Pebr'51 11 Febr'JI 17 Febr'51 15 Pebr31 zendt rapport op het verzoek van de afd Soest van de Vereeniging voor wettelijke dierenbescherming om in de nieuwe Bouw-J verordening veiligheidsmaatregelen vast te stellen bij het inrichten van vee stallen. verzoekt mede te deelen of wederom een annonce voor de gemeente moet worden geplaatst in de a.s. zomerdienstrege- ling van den grooten reisgids der Neder- landsche Spoorwegen. vraagt machtiging de broedstoof van het laboratorium, welke met petroleum ver warmd wordt, te doen ombouwen in een electrische. De kosten zullen ongeveer 55,= a 60,= bedragen. bericht, dat de kosten van uitbreiding dt gasleiding in de openbare U.L.0.school 50,= zullen bedragen. Beslot te ste ter be Bouwve verzoekt doortrekking van het buizennet der waterleiding vanaf den Postweg tot de Banningstraat. stelt voor om bij het kruispunt Torensti - Kerkstr. te doen plaatsen een bord, waarop duidelijk vermeld staat: "Auto's" en voor het verkeer, komende uit de Een straat, gaande richting Kerkstraat, een aanduiding aan te brengen, om den op dat punt staanden boom rechts te passeeren. Brengt advies uit op het schrijven der Nederlandsche Spoorwegen dd. 20 Januari 1951 n0* 18/126 inhoudende bezwaren te gen de loozing van water op spoorweggronli nabij de halte Soestdijk. w S S 3 C CP "O Dagteekening volgnummer. H. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 73