n de afd. ettelijke' we Bouw- len vast n vee- uizennet weg tot Torenstj bord, j Aut os t de Een- aateen en op dat sseeren. ven der Januari aren te- orweggronia rom een orden trege er Neder- van het um ver- n een ngeveer reiding cf 0.school BESLISSING. Besloten wordt het schrijven in handen te stellen van de Wetgevende Commissie, ter behandeling bij het nieuw ontwerp Bouwverordening. Besloten wordt adressant te verzoeken het adres op formaat-zegel van 0,20 in te dienen. Besloten wordt het schrijven in handen te stellen van den Burgemeester, ter behandeling met den Inspecteur van Po litie, mede in verband met den in het College uitgesproken wensch om de Torer straat in beide richtingen open te stellen voor alle rijverkeer. Besloten wordt den Directeur van Open bare Werken te verzoeken alsnog na te gaan hoelang de toestand, als waarvan sprake is in het schrijven van de Ne- derlandsche Spoorwegen dd. 20 Januari j.1. no. 18/126 heeft geduurd, en of indertijd toestemming is verleend het riool op den spoorweggrond te mogen afvoeren. Besloten wordt bedoelde annonce wederoc te doen plaatsen in de a.s. zomerdienst regeling der NederlSpoorwegen. Besloten wordt de gevraagde machtiging te verleenen. Besloten wordt een bedrag ad J0,= toe te staan voor het aanbrengen eener gasl ding in de openbare U.L.0.school ten behoeve van het nemen van natuurkundige proeven. ei- 2 /y- liPV/ /Ttxr- AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 74