ifcf. e s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Inspecteur van Politie Technisch-ambte-fjl Jan' naar van het Gasbedrijf. 16 Febr'jH KORTE INHOUD. rapporteert naar aanleiding van het schrijven van A.Koudijs te Soesterberg dd. JO Januari j.1. waarin laatstge noemde mededeelt dat hij zich niet kan vereenigen met de voorgestelde belooning voor het onderhouden van de te Soester berg te plaatsen rijwielbrancard. Ge Inspeóteur meent dat de door Koudijs ge vraagde belooning ad 50,= per jaar niet overdreven is. rapporteert omtrent de kwestie in hoe verre de te verrichten smidswerken voor den dienst Openbare Werken goedkooper door het Gasbedrijf zouden kunnen worden verricht iBeslot een ve naar en ond van de plaats I Beslot van de: brenge I de and [O.W. 0: voor b werkza. Dit be Direct van he [De nad geschi I houder <y 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 75