BESLISSING. Besloten wordt aan A.Koudijs, voornoemd een vergoeding toe te kennen, berekend naar 50,= per jaar, voor bediening en onderhoud van den in het Bondshuis van den Nederl. Protestantenbond te plaatsen rijwielbrancard. in hoe ken voor kooper en worden Besloten wordt de helft van het salaris van den smid (fitter) J.H.Matthesius te [brengen ten laste van het Gasbedrijf en de andere helft ten laste van den diens [O.W. onder bepaling dat de betrokkene voor beide diensten een gelijk aantal u|ren werkzaam zal zijn. Dit besluit ter kennis te brengen van dien Directeur O.W. en den technisch-ambtenapr van het Gasbedrijf. De nadere uitvoering dezer regeling zal geschieden in overleg met de beide wet houders 1. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 76