NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoII van de der op Dinsdag, den 24 i'e.bruari19J1 Tegenwoordig de heeren: ,Mx..G.Dsketli,Burgemeester A...Endencli4k.en. .A..J CKo ende rs wethoude r s .J. G. Ar Batenburg Secretaris Afwezig de hee: De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ..Lijtot en met ...UjJjvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 78