<n. e E "o jyo. ip. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Commissie O.W. I9Pebr J.Kraayenbrink Voorzitter Gemeentesecretaris Commissie O.W. 20 Febr'51 KORTE INHOUD. deelt mede zich te kunnen vereenigen ne: het advies van den Opz. van Bouw- en Wo- ningtoezichtinzake de door D.v.d.Broei gevraagde ontheffing van art. 15 der Boui verordeningt/b v.d. bouw van een blok vj 5 woningen aan de Koninginnelaan hoek Hartweg en geeft in overweging het ven ster in den topgevel wat forscher te dot maken en lager te doen aanbrengen. verzoekt door tusschenkomst van den Se cretaris aankoop van MJ compost ad 0,50 per M5« Van dei onthef: ie doo: vermeli Besloti noemd 0,60 gemeen' brengt ter sprake de ontwerpen der vero dening inzake Maatschappelijk Hulpbetooij Wethouder Endendijk drukt zijn bevreem ding en spijt uit dat de Voorzitter zon;! eenige nadere motiveering de door hem ot|| worpen verordening opzij gezet heeft en een geheel nieuw ontwerp heeft gemaakt. Spreker zou gaarne de motieven der wij zigingen vernemen, daar hij zich anders voorstelt zich van deze zaak terug te houden. adviseert het College hem te machtigen Aria^n Groot,geb. 27 Nov. 1915 te Am sterdam, en wonende te Soest aan te neme als jongste bediende in het raadhuis te-> gen eene vergoeding van 5»= Pe*- weekn ingaande 1 Februari 1951 en met genoemde Groot een arbeidsovereenkomst aan te De Voo: ander 1 artikel duidel: kan de voren Om redi ordenii de beh; Beslot^ -tigen ste-bei nemen per we> x. 7~ geeft advies over inwinnen advies van B.I.Z.A. verontreiniging en rioleering slooten Noorderweg. Beslot bij R. |Ling t woord 2 e Afd Aan de nog ge fijnen reden hig is Kuyer niet t 3 G 05 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 79