I enigen ne: uw- en v. d .Broe! 5 der Boui en blok vi an hoek het ven her te dos gen. n den Se- post ad BESLISSING. \.an den Raad zal worden voorgesteld de ontheffing te verleenen onder voorwaar- le door de Commissie O.W. in haar advie vermeld. der vero.' Hulpbet oor bevreem- itter zonfl oor hem oN heeft en gemaakt, der wij- ch anders erug te achtigen 5 te Am- an te neral adhuis te-> per week, t genoemd! aan te gaal ies van oleering -Besloten wordt aan Kraayenbrink voor noemd }0 MJ compost aan te bieden voor 0,60 per M2 vooraf te betalen bij den gemeente-ontvanger. Be Voorzitter deelt mede, dat hij een ander ontwerp heeft gemaakt, waarin de artikelen juister gegroepeerd en ver duidelijkt zijn. Bij de behandeling kan de motiveering der wijzigingen naar voren gebracht worden. Om reden dat Wethouder Koenders de ver ordeningen niet heeft bestudeerdwordt de behandeling uitgesteld. Besloten wordt den secretaris te mach tigen Aria^n Groot voornoemd als jong- ste-bediende in het Raadhuis aan te nemen tegen eene vergoeding van 3> per week ingaande 1 Februari 1931* Besloten wordt het advies in te winnen bij R.I^Z.A en van dit besluit mededee- fLing te'doen aan de Ged.Staten in ant woord op hun schrijven van 20 Jan.31, "2e Afd. No. 69. Aan, de Ged.Staten voorts te berichten,d|at nog geen overleg met het waterschap de gPijnenbuger Grift heeft plaats gehad om reden dat het af te voeren water zooda nig is verontreinigd door de wasscherij Kuyer, dat een loozing op de Praamgracht niet toelaatbaar is te achten. ijhH. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. l- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 80