'U 'IV 'i a a "o 174. 17P. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur R.K.Jon gensschool Inspecteur van Politie Ged.Staten Utrecht Idem. Bestuur Water schap "Pijnen burger Grift". 7 Pebr.51 18 Pebr'51 KORTE INHOUD. verzoekt wettelijke medewerking voor meu- bileering en verlichting van de kamer voor het hoofd, het aanbrengen van een rijwielbewaarplaats, een nieuwe toevoer leiding ten behoeve van het electrisch licht en het aanbrengen van eenige nieuwe lichtpunten. zendt advies op een verzoek van de mond- accordeonvereeniging "Bravo" tot het houden eener verloting. 5 Pebr. '51! vragen bericht omtrent aan den Raad voor 2e Afd. te dragen beslissing terzake overname nr. 164/255; van de verbindingswegen Wiekslooterweg e: Eikenhorstweg (v/h Veenhuizerweg)nieuwen Provincialen weg Soestdijk - Bilthoven. Het ad worden Gelet 0 van Pol wordt b Beslot doen t dingsw paling Aan Ge zoek m reid i in den 10 Pebr.*51 2e Afd. nr.116/265 10 Pebr.51 Commissie Reor ganisatie O.W. deelen mede geen bezwaar te hebben,dat he rijwielpad van den spoorwegovergang te Soestduinen tot den Rijksweg Soest-Amers foort wordt bestemd tot wandelpadonder de in bedoeld schrijven gestelde voorwaar de. heeft geen bezwaren tegen de voorgenomen verbreeding van de brug over de Pijnen burger Grift, mits de waterafvoer, ook in den tijd, die met de verbreeding der brug zal zijn gemoeid, geen belemmering ondervindt. 9 Pebr. *31! zendt aan den Raad haar rapport betref fende waarneming van het hoofd van den Dienst van Openbare Werken, alsmede be- treffende den bouw van het badhuis. Beslot stelle: Staten gelen bestem- Aan de: bare a; houden; op Vri, gemeen' Haar ai commis: besloti a de d: en w< tijd den i de hi Noesi b aan 1 J.Th. ken 1 4 huis Hi sluit d< deelen. t) 3 CT> S~. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 81