s s c ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I HÏO. Bestuur Chr.L. en 14 Febr'21 U«L.0Soesterberg 2e Afdeeling L-S'l- ^Voorzitter 1^1. |Afd. Financiën* 20 Febr'21 KORTE INHOUD. vraagt voor verbouwing van de Chr.School aan den Postweg 62 een bedrag ad 2^96,45 zendt het 4e supplement kohier hondenbe lasting. prengt opnieuw ter sprake het besluit ge- I nomen in de vergadering van 17 dezer ten i aanzien van de salarisverdeeling van den i gemeentesmid J.H.Matthesius en stelt I voor het in meergenoemde vergadering ge nomen besluit aan de Commissie van O.W. i en het Gasbedrijf mede te deelen onder I bijvoeging van de begrootingswijzigingen, welke den Raad zullen worden voorgelegd, met verzoek omtrent een en ander van ad vies te willen dienen. 21 Febr'21 IftH. Voorzitter stelt voor aan het Gasbedrijf een rente van 5ia in rekening te brengen over het tijdvak van 20 Augustus 1926 (datum raads besluit instelling Gasbedrijf) t/m 21 Dec. 1920, zijnde over 4 jaren en 120 da gen of 1090,28 wegens te late betaling der kosten van overname terrein van het Grondbedrijf ad 5000,=. Een rentepercentage van 5 is aangenomen, omdat het Grondbedrijf over genoemd tijd vak steeds 5$ rente voor kasgeldopnamen aan de gemeente heeft betaald. De afre kening zal valuta 21 December 192° plaats hebben. deelt mede hedenmorgen een deputatie te hebben ontvangen van bewoners van den Heuvelweg en Eoorderweg, die aandringt op algeheele vernieuwing van beide wegen. Hij deelt voorts mede den Directeur O.W. opdracht te hebben gegeven den Noorderweg van een voorloopig begaanbaar wandelpad te voorzien. Beslot^ Woning' Het kol worden Overeei Voorzi Over eer Financj Seslotej nede te len Raai leele vi le_t gedi Vred< lö^en z< j-ijke ve "eid 2i; oorderv emeente MUien d ^egd kan eerwacht CJ 3 Q5 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 83