1/ '/z/ .School adenbe- uit ge- zer ten van den elt ing ge- n O.W. onder igingen, gelegd, van ad- BESLISSING. i rente sr het ;um raads- m 1 15O da- letaling ran het genomen, jrad tijd- jpnamen afre- JO plaats atie te 1 den dringt op /vegen, eur O.W. oorderweg ndelpad Besloten wordt het advies van Bouw- en Woningtoezicht in te winnen. Het kohier zal den Raad ter vaststellin worden aangeboden. Overeenkomstig het voorstel van d en Voorzitter wordt besloten. Overeenkomstig het voorstel-van de afd< Financiën wordt besloten. a Besloten wordt aan den heer A.Bakker e.& ïerieRte/eelen' dat B* en w' bereid zijn en Raad voorstellen te doen tot alge- et'Jer?ieUwing van den Heuvelweg en e Vredehof +derw?g aansluitende op aren hofstraat mits alle grondeige- ZOnf?r ^zondering een schrifte- ijke verklaring overleggen, dat zij be- oordeii^ den grond thans uitmakende den ?emeer> P S(gedeeltelijk) kosteloos aan de Indien Uf]pfU T? ^aan voor wegaanleg. eed i verklaring niet wordt overge 'erwacht JSdeA.6* W* S6en medewerking Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. /2¥ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 84