e s M. ^3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. c O Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Brandraad 25 Febr'JI rapporteert de kosten voor het aanbrengen van twee brandweersirenes n.1. op gemeen-j tetoren en watertoren. Bestuur School m/d Bijbel. 19 Febr'51 deelt het resultaat mede van de gehouden onderhandsche aanbesteding wegens aan bouw van een lokaal aan de school te Hees, De laagste inschrijver is G.van den Berg voor 7500,=. Directeur O.W. 16 Febr'51 adviseert in te gaan op het voorstel var de vereeniging van Nederlandsche Gemeen ten inzake opneming van d e bepalingen van arbitrage en geschillen in de bestekken voor deze gemeente. Idem. 16 Febr'51 deelt mede, dat de door G.C.van Dijk,Kost: verlorenweg 7 geboden prijs ad 10,= voer as en wielen van de asch- en vuilniskar, alsmede voor het daarbij behoorende tuig, aangehouden kan worden. Voorts deelt hij mede, dat de kar geheel is versleten,de wielen en velgen zeer slecht zijn en dat het tuig niet veel meer waard is. Afd. Financiën 20 Febr'51 adviseert den Raad ter vaststelling voor te dragen een ontwerp-besluithoudende vaststelling der rekening-courant rente van het gasbedrijf met de gemeente Soest over het jaar 19J0. U)ü. Idem. 25 Febr3>1 vraagt uit welke middelen de ten behoeve van het gezin van G.T.van Vliet te vo- teeren 10.000,= kan worden gevonden. Dekking kan plaats hebben uit: a de gewone middelendienstjaar 195H b jaren 19^0 en T951 ieder voor de helft; c vermoedelijk batig slot rekening 195° indien dit toereikend is; d het gereserveerde bedrag in 1951 van batig saldo 1929; 3 uit de gewone middelen van meerdere jarei *-4 t) Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 85