yn óo y/P/ti/ stel var Gemeen ingen van stekken BESLISSING. De vergadering acht de kosten veel te hoog en besluit aan den Brandraad te ver zoeken met de firma Groeneveld en Co.te Amsterdam in overleg te treden omtrent de mogelijkheid tot het bij wijze van proef aanbrengen van de zwaardere sire ne op het raadhuis. Omtrent het resultaat van het overleg wordt gaarne rapport ingewacht. Besloten wordt aan het schoolbestuur te berichten, dat het College zich kan verf eenigen met gunning van het werk aan den aannemer G.van den Berg alhier voor de som groot 7500,=. Besloten wordt het advies van de Vereen ging van Nederlandsche Gemeenten te aan| vaarden en den Directeur Q.W. opdracht te geven in den vervolge bij het samen stellen van de bestekken met de bepa lingen van arbitrage rekening te houden Besloten wordt de as en de wielen van de asch en vuilniskar, alsmede het daar bij béhoorend paardentuig te verkoopen aan G.C.van Dijk, Kostverlorenweg 7 voof 10,=. Besloten wordt het ontwerp besluit den Raad voor te dragm Met betrekking tot de gestelde vraag 'vordt besloten de uitkeering aan den leer G.T. van Vliet tot een bedrag van 10.000,= te dekken voor de helft uit de rekening 1930 en de helft uit die van 1931 en dienovereenkomstige voorstellen ian den Raad te doen. SV/PL y Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. UfC AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 86