/(/SV >51 Ier be mest ge- C te rceel n.150 M2 verge- Tield. en van ïebru- ing,dat de kome-- Meurs BESLISSING. Stukken terug aan den Directeur O.W.met Verzoek mede te deelen, welke beweegre denen hem er toe hebben geleid het voor stel te doen als in zijn rapport ver meld. oed^vonden wordt op voorstel van Wet- ouaer Koenders een dubbel inrijhek aan e brengen. De Wethouder deelt mede dat llde heer Iseger met deze oplossing ge noegen neemt. Aan den heer Iseger zal bevestiging der mededeeling van den Wethouder worden ge vraagd. Na ontvangst der bevestiging kan den Directeur O.W. gemachtigd worden het dutjbel inrijhek aan te brengen. ■andraad. Besloten wordt den heer G.T. van Vliet I eervol ontslag te verleenen als lid van den Brandraad. i van verband namens t dat de dragen der in rceelen >o omstao-1 ig komen,11 c dan rkocht. [Besloten wordt de kosten van verpleging van B.B. van Dijk in het krankzinnigen gesticht "Zon en Schild" voor rekening der gemeente te nemen. Besloten wordt het hout openbaar te doen verkoopen, zoodra een voldoende [hoeveelheid voor verkoop aanwezig is o Y ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 88