l43- li e e ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. N.V» Photax. Soest. 16 Pebr'51 Directeur O.W. 16 Febr'51 verzoekt de haar verleende hinderwet vergunning in dier voege te wijzigen,dat onder d_ der haar opgelegde voorwaarden worde gelezen: "de aansluitingen der beide brandkranen moeten direct kunnen geschieden op het hoofdbuizennet in de Beaufortlaan,ter wijl de buis tot de brandkranen een wijdte moet hebben van 2" in stede van J". zendt nieuwe kostenberekening,betreffende de uitvoering der door het Staatsbosch- beheer voorgestelde beplanting van wegen, als bedoeld in het schrijven van het Staatsboschbeheer van 28 Jan.19)1,No.47» Het ad' toezen worden Beslot loschb eenkom èene n erom ■ussie Ki(S\ Opzichter Bouw- en Woningtoezicht. Th.H.de Goede Soesterberg. zendt eenige verzoeken om bouwvergunning met de daarbij behoorende teekeningen en bescheiden. )e ver .boekt behoeft ontheffing van het bepaalde bij art.8 der Bouwverordening in verband met zijn voornemen tot den bouw van 7 woningen onder één dak aan den Verlengde; Postv/eg. Beslot nen on a stor groc |b gror. van bree het c_ plas star hart w 3 3 CT> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 89