4, BESLISSING Vange3ien uit een door den Gecretaris ingesteld onderzoek is gebleken dat het mogelijk is tijdens de sluitingsuren van het t.elefoonbureau een interlokale door verbinding kan tot stand komen van uit het politiebureau (Ho.2125) met Amersfoor en de kosten dier doorverbinding bedragen f 12,50 per jaar, wordt besloten hiertoe in het belang van politie en brandweer onverwijld over te gaan. fanneer de doorverbinding in werking ■'ordt gesteld hiervan mededeeling doen aan de Commandanten Brandweer en de Po litie. I - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 8