4 BESLISSING. rwet- igen,dat aarden dkranen op het n, ter een wijdte n y. Het advies van den Brandraad zal onder toezending van het volledige dossier worden ingewonnen. treffende sbosch- an wegenL het 1 ,»o.47. rgunning .ingen Besloten wordt het rapport van het Staa boschbeheer uit te voeren en dienover eenkomstig den Raad voor te stellen met eene nieuwe credietaanvrage. Hieromtrent nog het advies van de Com missie van Openbare Werken inwinnen. )e vergunningen worden verleend en ge boekt onder de nrs. 1/5J2, en ,1de bij band van 7 'erlengds Besloten wordt de ontheffing te verlee- nen onder voorwaarden: |a^ storting in het wegenfonds een bedrag groot 546,= b_ grondafstand noodig voor verbreeding van den Verlengde Postweg tot eene breedte van 10 Meter gemeten uit het hart van den weg. _c plaatsing van de woningen op een af stand van Meter, gemeten uit het hart van den Verlengde Postweg. Za-, J^S Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1;s- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 90