l3- - E e "o I S. 14. Ihf BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Inspecteur van Politie .e Afdeeling Gemeente-Secreta ris Inspecteur van Politie, Soest Directeur Openbare VerKen 1<Q. Directeur Openbare Verken Opzichter "bouw- er. "'oningtoezicht. 3 Jan.131. 5 Jan.131 lp Oeo130 30 Dec13C No.24-23-2. 30 Dec.'3C 24 DecI30 Adviseért gevaarlijke hond van Bastiaan Leopold van Saaien 'elters te laten muil- korven. G.Middelman vraagt verlof tot den verkooj van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank in d'e voorloGaliteit van het perceel sectie C no.1203 en gelegen aan de Birkstraat no.17. Adviseert I ej A. C.v.d. Giessen voor ver- richt overwerk aan typewerk f 45.- ie be talen. Brengt rapport uit betreffende de door den heer P.D.Koiter, wonende Perdinand Huijcklaan 26, op diens perceel geplaatst schutting Rapporteert op het verzoek van G.van de;. Iioef en J.Ruitenoeek om uitbreiding der straatverlichting aan den Korte Hartweg. Beslotei overeenJ teur va! van een et ve: het hie: '■eslot' als geb: over de va: Rapporteert op het verzoek van den Xe r kef raad der Gereformeerde Kerk en het "Be stuur van de School met den Bijbel om ver betering van den Driehoeks^eg en het aan brengen van een lichtpunt boven dien weg Rapporteert, dat door de wed. A.stalen hoef aan wien bij beskuit van 1 December 1930,no.17/41 ontheffing van art.8 der Bouwverordening is verleend, onder voor waarde van storting in het Wegenfonds vat een bedrag, ad.f l6l,00, berekend naar een terreinbreedte van 11,50, moet wordet bijbetaald een som van f 63.-, '"egens in beslagneming door den hierbedoelden bou"' van een terreinbreedte van l6 waardoor, in het Wegenfonds zou moeten ,f!orien ge stort f 224.-, in totaal. Hij rapporteert tevens, dat het bouwwerk is stopgezet, in afwachting van de beeli^ sing van Burgemeester en Wethouders. 50 in tota; Beslot Beslot 'dat in ding va: juitgetr staat e vast te [der in Aan Di .van uit 1 te ontw Beslot ■besliss ■te houd Tiende w schikba .|ken een slbereken Beslot 'hoef in te verh f 224.- CJ 3 C CD Dagteekening en volgnummer. ar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 9