BESLISSING. indeling .ing van dossier leeft voor ilegen. esloten wordt aan de Directie van R.I.Z.A. den Haag op te dragen een advies te ge en omtrent nadere voorwaarden op te legge an de vergunning ingevolge de Hinderwet oor zoover die verleend is aan de wasschle- ij Kuyer teneinde door het stellen van die Voorwaarden vervuiling van de sloot langs den Noorderweg waarin het water uitloost te beperken. JVan deze beslissing mededeeling te doen lan openbare werken met opdracht het Rijks Instituut indien noodig van gegevens te Voorzien. Jt' V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 100