*3 •6' s i^j. U)1 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Gebr.Swager te Soest B.Cv.Straelen L.-öergstr.l7 Nu t s-D epar tement Soest Techn.Ambt. O.W. Idem X. esturen en Hoofdei} van Scholen 8-2-'32 6-2-'32 19-2- 18-2-'32 Wordt 1 verzoekt spoedig maatregelen te nemen tel opheffing van de verkeeysbelemmeringen aj den Korte Melmweg. De Technisch Ambtenaar belast met de lel ding van Openbare 'Verken deelt bij schril ven dd. 17 "Februari 1932 no.60-2-13 mede, datnbedoelde weg thans weder tijdelijk vo tiet verkeer is opengesteld, totdat een aa, vang gemaakt kan worden met het leggen de: rioolbuizen, waarmede na 25 Febr.a.s. a]| waarschijnlijkheid kan worden bggonnen. verzoekt rooiing van eenige boomen, wel'J zich vóór zijn perceel bevinden. De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van O."', adviseert tot verwijzeringI van eenige boomen te doen overgaan, als ol schreven in zijn rapport dd. 18-2-32,nol verzoekt vrijdom vm belasting op de pu blieke vermaicelijtoheden voor de uitvoerir. van een kinderopprette op 1 Maart a.s. In het vorig jaar is vrijdom verleend d datbeen eventueele opbrengst bestemd is het z.g. jeugdwerk. deelt mede, dat de 1T.V. Mij. tot exploiilipe^ge Confon viezen ren der )e vri, Ie-end. tie van roerende en onroerende goederen, Dir. Reintjes, ontheffing behoeft van het] bepaalde bij art. 13 der "Bouwverordening, ten aanzien van den voorgenomen bouw van een landhuis,op en terrein.gelegen aan dj Anna Paulownalaankadastraal bekend gemek te Soest in sectie H.4401 en adviseert dj noodige ontheffing te verleenen en wel t: oo een afstand van 2,5^ uit de achter erf af scheiding. biedt ter behandeling aan eenige verzot- om bouwvergunning vergezeld van de noodia teekeningen en adviezen. zenden bericht omtrent voeding en kleedi van gemeentewege. conform zicht. De verg- £■'113 tig 1 jeboekt L/492, 1, ran M.de -'■'ijl no. iet advi ^randwee |3eslot ns ar aa Bfearn-S voor te sluiten aangezi regel a B x c jCP O Dagteekening en volgnummer. 12.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 103